DEPOSIT

500.00

FINAL PAYMENT

2,500.00

FULL CLASS

3,000.00

ALUMNI COACHING

250.00